Psikolojik Danışma ve Psikoterapi

Danışmanların İstendik Kişilik Özellikleri

Danışmanlıkta ve danışmanların seçiminde önem taşıyan kişilik özellikleri tartışmaya açık bir konu olmakla beraber, genel olarak kabul edilen ve önemli sayılan nitelikler arasında, duygusal kararlılığa sahip olmak, zeki olmak, kendi­sini başkalarının yerine koyarak duygularını paylaşma anlamında “empatik” bir anlayış ve seziş sahibi olmak, fikirlerinde esnek ve ön yargılardan arınık ol­mak, başkalarını dinlemeye, anlamaya ve yardım etmeye istekli olmak, antisosyal ve düşmanca duygulara sahip olmamak, sorunları olduklarından çok basit ve önemsiz görme eğiliminde olmamak, sır saklamak gibi nitelikler sayılabilir.

Terapist veya Danışmanın Mesleki ve Teorik Yönü

Psikolojik danışmayı yapan kişinin, gördüğü mesleki eğitim, görüşmede be­nimsediği teorik yaklaşım, insan davranışını açıklayan varsayımları, bireysel davranışın nedenlerine bakışı, danışmanın psikolojik danışmada izleyeceği yöntemi, yararlanacağı araç ve teknikleri, görüşmenin içeriğini ve görüşmede ulaşılması istenen amaç, karar ve çözümleri önemli derecede etkiler.

Saygınlık ilkesi

“Saygınlık” terapistin, danışanı olduğu gibi kabul etmesi ve ona her koşulda saygı duymasını içeren bir ilkedir. Bu ilke ışığında terapistin, bireyin genel gö­rünüşü, öğrenim düzeyi, yaşı, cinsiyeti, probleminin türü, sosyo-ekonomik dü­zeyi gibi kişisel nitelikleri yönünden herhangi bir önyargıya kapılmaksızın, yar­gılayıcı bir tutuma girmeksizin danışanı olduğu gibi kabul etmesi ve bu duygu­larını danışana iletebilmesidir. Her insan gibi belki terapist ya da danışman kendisini kişisel duygu ve değer yargılarından kurtaramamış olabilir. Ama, önemli olan terapistin bu sübjektif duygularını bilmesi, bunların yardım edece­ği kişi üzerinde yapabileceği olumsuz etkileri dikkate alması ve kendini kontrol edebilmesidir. Okumaya devam et Psikolojik Danışma ve Psikoterapi

EĞİTİM, ÖĞRETİM, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

EĞİTİM, ÖĞRETİM, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

“Eğitim” bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranışlar kazandırma sürecidir. Eğitimin amacı,

–          Bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma yararlı hale gelmesi.

–          Ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma.

–          Problem çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Eğitim programları, ”bilişsel” öğrenme yaşantılarıyla ilgilidir.

Öğrenci kişilik hizmetleri ise; bireysel farklara ve gereksinimlere cevap veren çabalardır, tutumları, davranışları, değerler, duygular ve kişisel amaçlarla ilgili olarak, bireye ağırlık veren etkinlikleri kapsar.

ÖĞRETİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ

  1. Öğretim öğrencilerin bilişsel yeteneklerinin rehberlik ise öğrencilerin duyuşsal yeteneklerinin geliştirilmesine ağırlık verir.
  2. Öğretim, gruplara yönelik bir hizmettir. Rehberlik, doğrudan doğruya “bireylere” ilişkin bir hizmettir.
  3. Öğretim bireye kendi dışında olup biten olaylar hakkında bilgi aktarır. Rehberlik bireye kendini tanıma, kendine ve topluma yararlı ve uyumlu olmada gerekli davranış ve değerler geliştirmesine yardım eder.
  4. Rehberlik kişinin iç dünyasına, öğretim kişinin dış dünyasına yönelir.
  5. Rehberlik, hizmeti bireyin gönüllü olarak katılımını gerektirir. Öğretim ise hedef aldığı grup için zorlayıcı olma özelliğine sahiptir.
  6. Öğretim konusu programlarla belirlenmiştir. Rehberliğin konusu bireyin özel gereksinimlerine yöneliktir.

Çağdaş eğitim, bireylerin bilişsel yeteneklerinin yanı sıra duyuşsal yeteneklerinin de geliştirilmesine yer vermesi ve bireylerin davranışlarına yönelik olması nedeniyle temel amaçlarda birleşmektedir.

Öğrenci kişilik hizmetleri eğitim süreci içinde;

a)     Öğretim dışında kalan öğrencilere

b)     Eğitimi destekleyici hizmetler olarak düşünülebilir. Okumaya devam et EĞİTİM, ÖĞRETİM, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

Okullarda Rehberlik Servisleri (Hizmetleri)

Okullarda Rehberlik Servisleri – Hizmetler

Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Hizmetleri

Eğitimde öğretim ve yönetim etkinliklerinin dışında öğrenciye dönük hizmetlerin tümüne öğrenci kişilik hizmetleri denmektedir. Bu hizmetlerin merkezinde ve temelinde PDR hizmetleri olmak üzere kredi, burs, sağlık, özel eğitim ve sosyal yardım gibi çeşitli hizmetlerden oluşmaktadır.

Günümüzdeki eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle eğitimi tamamlatıcı ve destekleyici bir hizmet olan PDR hizmetlerine önem verilmektedir.

Okulda PDR hizmetleri, öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen psikolojik yardım hizmetleridir. (Kaya,2004;sayfa 64)

Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri uzman bir psikolojik danışman tarafından yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Fakat okuldaki psikolojik danışmanın okuldaki diğer personelin yardımının almadan bu hizmetleri sağlıklı bir şekilde yürütmesi mümkün değildir. Özellikle öğrenciler hakkında çeşitli bilgilerin toplanması ve onlara götürülecek hizmetlerin planlanmasında öğretmeler psikolojik danışmanlar için önemli birer başvuru kaynaklarıdır. Okullardaki psikolojik danışman, okul müdürü, müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve ders öğretmenlerinin yapacakları görevler Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yönetmeliği’nde ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Okumaya devam et Okullarda Rehberlik Servisleri (Hizmetleri)